Điểm giao nhận trong cộng đồng là gì?

Điểm giao nhận trong cộng đồng là điểm trung gian thực hiện việc nhận thực phẩm từ các nhà cung cấp sỉ và sắp xếp việc giao hàng (trực tiếp tại điểm giao nhận hoặc gián tiếp thông qua dịch vụ vận chuyển) đến người mua hàng trong cùng cộng đồng CocoFood.