Cách thức hoạt động của đối tác vận chuyển nội bộ như thế nào?

Khi trở thành đối tác vận chuyển nội trong cộng đồng đăng ký, bạn sẽ:

  • Chọn khung thời gian rảnh rỗi theo ngày
  • Nhận yêu cầu giao hàng từ người bán hàng hoặc điểm giao nhận trong cùng cộng đồng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ứng dụng CocoFood.
  • Thực hiện việc nhận hàng từ người bán hoặc điểm nhận hàng và giao hàng đến người mua hàng trong cùng cộng đồng.

Nhận trả hàng không đạt yêu cầu (nếu có) từ người mua hàng ngay khi người mua hàng thực hiện việc kiểm tra hàng hóa; và giao trả lại cho người bán hàng hoặc điểm giao nhận.