Ai có thể đăng ký làm đối tác điểm giao nhận hàng?

Bạn có thể đăng ký trở thành đối tác điểm giao nhận hàng, khi bạn phù hợp với các tiêu chí dưới đây:

  • Nhà ở của bạn ở vị trí thuận tiện để nhận hàng thực phẩm tươi được giao từ các nhà cung cấp sỉ.
  • Nhà ở của bạn có khoảng diện tích trống trong nhà tối thiểu 4m2 và đủ điều kiện bảo quản thực phẩm tươi sống (nhiệt độ phòng, bảo quản  mát, đông lạnh…) theo từng nhóm sản phẩm được gợi ý bởi từng nhà cung cấp.
  • Bạn có khung thời gian rảnh phù hợp với lịch giao hàng của nhà cung cấp sỉ và có thể sắp xếp việc giao hàng đến người mua hàng (trực tiếp hoặc gián tiếp).
  • Bạn yêu thích việc gặp gỡ và tương tác với hàng xóm của mình.
  • Bạn muốn kiếm thêm thu nhập từ thời gian rảnh rỗi và tận dụng vị trí nhà ở của mình.